XB1
Halo Infinite $50 FREE ENTRY | 2v2 Slayer (Best of 3)

STARTS NOV 27TH AT 7:30 PM EST

Registration Closed opens NOV 18TH AT 8:19 AM EST closes NOV 27TH AT 7:30 PM EST 39/64 Join Tournament
$50 FREE ENTRY | 2v2 Slayer (Best of 3) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
UMGisOG 1
Bye --
32
UNITED 0
33
Team V3 2
16
YO DAWG 1
Bye --
17
NAZ 1
Bye --
8
SZN Boyz 1
Bye --
25
Papis 1
Bye --
9
Stray Tech 1
Bye --
24
CoD Kids Play Halo 1
Bye --
4
GOP 1
Bye --
29
Prepare for Trouble 2
36
Abstract Gaming 1
13
TTTTTTTTTTTT 1
Bye --
20
Indicted 1
Bye --
5
NOOR NEVER 1
Bye --
28
Row the Boat 0
37
Demise 2
12
BtH 1
Bye --
21
Resurge 1
Bye --
22
DoobSauce 1
Bye --
11
2vs 1
Bye --
27
INZN 0
38
Gold Gletchers 1
6
xdd 1
Bye --
19
Papitos Halo 1
Bye --
14
Copa Cobana 1
Bye --
30
Venomous Gaming 0
35
Rickie JuKes 2
3
hii 1
Bye --
23
Heroes 1
Bye --
10
laraza 1
Bye --
26
SBC 2
39
fgdgsdfg 0
7
SabreaThrower 1
Bye --
18
zussy 1
Bye --
15
SPs 1
Bye --
31
i can see ur halo 2
34
Star breaker 0
2
moody pig 1
Bye --
1
UMGisOG 2
33
Team V3 0
16
YO DAWG 0
17
NAZ 1
8
SZN Boyz 1
25
Papis 2
9
Stray Tech 0
24
CoD Kids Play Halo 1
4
GOP 0
29
Prepare for Trouble 2
13
TTTTTTTTTTTT 1
20
Indicted 0
5
NOOR NEVER 0
37
Demise 1
12
BtH 1
21
Resurge 0
22
DoobSauce 0
11
2vs 2
38
Gold Gletchers 0
6
xdd 1
19
Papitos Halo 0
14
Copa Cobana 1
35
Rickie JuKes 0
3
hii 2
23
Heroes 1
10
laraza 0
26
SBC 1
7
SabreaThrower 2
18
zussy 1
15
SPs 0
31
i can see ur halo 2
2
moody pig 1
1
UMGisOG 0
17
NAZ 2
25
Papis 0
24
CoD Kids Play Halo 2
29
Prepare for Trouble 2
13
TTTTTTTTTTTT 0
37
Demise 2
12
BtH 0
11
2vs 0
6
xdd 1
14
Copa Cobana 0
3
hii 2
23
Heroes 0
7
SabreaThrower 1
18
zussy 2
31
i can see ur halo 0
17
NAZ 1
24
CoD Kids Play Halo 0
29
Prepare for Trouble 1
37
Demise 2
6
xdd 2
3
hii 0
7
SabreaThrower 0
18
zussy 2
17
NAZ 1
37
Demise 2
6
xdd 2
18
zussy 0
37
Demise 0
6
xdd 2