PS4
COD: WWII Prime $400 2v2 Search and Destroy (EU)

STARTS JAN 7TH AT 2:00 PM EST

Registration Closed opens JAN 6TH AT 2:00 PM EST closes JAN 7TH AT 2:00 PM EST 83/128 Join Tournament
Prime $400 2v2 Search and Destroy (EU) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Round 5

best of 3

Semi Finals

best of 5

Finals

best of 5
1
Haznkella 1
Bye --
64
Hshsnabd 2
65
easygold 1
32
challplease 1
Bye --
33
Ueee 1
Bye --
16
EDDYZAAKII 1
Bye --
49
SerpyWhitz 0
80
LoganPaulFoundWhat 1
17
Shamoosh 1
Bye --
48
Jsjsjsj 1
81
Akbsbsbsld 0
8
slllllliiiizzy 1
Bye --
57
Nastiegenesis 2
72
EmreDivine 0
25
CalVirgis 1
Bye --
40
2v2rv 1
Bye --
9
SexBOMB 1
Bye --
56
Frenchies 2
73
wqxsbvghnjszedfrtgyh 1
24
GODLikeKids 1
Bye --
41
EpiCiar 1
Bye --
4
PrimeChamps 1
Bye --
61
Cinquentamegasjimetricoh 0
68
2018isnotmyyear 1
29
ASDF 1
Bye --
36
datway 1
Bye --
13
oSnake 1
Bye --
52
Vvvo 0
77
Primes 2
20
Testataan 1
Bye --
45
pepukuvaforthewin 2
84
BROTHERSWIN 0
5
Spaghet 1
Bye --
60
Woop 0
69
NuruMassage 2
28
BeamJawn 1
Bye --
37
LilTracyyyy 1
Bye --
12
Xboxduo 1
Bye --
53
VapChad 2
76
ladz 1
21
LOLOLOOLOOLLOLO 1
Bye --
44
JUSTLIFT 1
Bye --
43
Rounded 1
Bye --
22
Katzen 1
Bye --
54
Duo 2
75
PRIMEEEEEEEE 1
11
Hdldmsmslsnsdbdbdb 1
Bye --
38
yrn 1
Bye --
27
KFIMESSHRZH 1
Bye --
59
kdekkk 1
70
GoGl 0
6
Fuckingfrenchcunt 1
Bye --
46
Hyydhfs 1
83
asd 2
19
Day1s 1
Bye --
51
WengerOUT 2
78
nzckuvarqi 0
14
Suini 1
Bye --
35
HOOOD 1
Bye --
30
cvxcvxcv 1
Bye --
62
ADADGBETNQSPVTC 0
67
Wisnbsb 1
3
JFBreezy 1
Bye --
42
fgyuffgf 1
Bye --
23
ASDF 1
Bye --
55
TMT 2
74
bvbvcc 0
10
MiRoxx 1
Bye --
39
supermettalz 1
Bye --
26
NathGregPrime 1
Bye --
58
yee 0
71
Revival 1
7
ClamdoggyDog 1
Bye --
47
M1Meta 0
82
brokoWs2s 2
18
gsdgsdg 1
Bye --
50
LDKDn 0
79
GradRafi 2
15
ffs 1
Bye --
34
SqwaudBoii 1
Bye --
31
YallahBruder 1
Bye --
63
Toast 0
66
BuzahTeam 1
2
GetAJobPlease 1
Bye --
1
Haznkella 0
64
Hshsnabd 2
32
challplease 2
33
Ueee 0
16
EDDYZAAKII 0
80
LoganPaulFoundWhat 2
17
Shamoosh 1
48
Jsjsjsj 2
8
slllllliiiizzy 1
57
Nastiegenesis 2
25
CalVirgis 1
40
2v2rv 2
9
SexBOMB 0
56
Frenchies 2
24
GODLikeKids 1
41
EpiCiar 0
4
PrimeChamps 1
68
2018isnotmyyear 2
29
ASDF 1
36
datway 0
13
oSnake 0
77
Primes 2
20
Testataan 0
45
pepukuvaforthewin 2
5
Spaghet 2
69
NuruMassage 0
28
BeamJawn 0
37
LilTracyyyy 2
12
Xboxduo 1
53
VapChad 0
21
LOLOLOOLOOLLOLO 2
44
JUSTLIFT 1
43
Rounded 0
22
Katzen 2
54
Duo 1
11
Hdldmsmslsnsdbdbdb 2
38
yrn 1
27
KFIMESSHRZH 2
59
kdekkk 0
6
Fuckingfrenchcunt 1
83
asd 1
19
Day1s 0
51
WengerOUT 2
14
Suini 0
35
HOOOD 2
30
cvxcvxcv 0
67
Wisnbsb 0
3
JFBreezy 1
42
fgyuffgf 0
23
ASDF 2
55
TMT 0
10
MiRoxx 2
39
supermettalz 1
26
NathGregPrime 0
71
Revival 1
7
ClamdoggyDog 0
82
brokoWs2s 1
18
gsdgsdg 2
79
GradRafi 1
15
ffs 0
34
SqwaudBoii 2
31
YallahBruder 1
66
BuzahTeam 0
2
GetAJobPlease 1
64
Hshsnabd 2
32
challplease 1
80
LoganPaulFoundWhat 2
48
Jsjsjsj 1
57
Nastiegenesis 0
40
2v2rv 1
56
Frenchies 0
24
GODLikeKids 2
68
2018isnotmyyear 1
29
ASDF 0
77
Primes 2
45
pepukuvaforthewin 1
5
Spaghet 2
37
LilTracyyyy 0
12
Xboxduo 2
21
LOLOLOOLOOLLOLO 0
22
Katzen 0
11
Hdldmsmslsnsdbdbdb 2
27
KFIMESSHRZH 2
6
Fuckingfrenchcunt 1
83
asd 0
51
WengerOUT 2
35
HOOOD 0
3
JFBreezy 2
23
ASDF 2
10
MiRoxx 0
39
supermettalz 2
71
Revival 1
18
gsdgsdg 0
79
GradRafi 2
34
SqwaudBoii 0
2
GetAJobPlease 2
64
Hshsnabd 0
80
LoganPaulFoundWhat 1
40
2v2rv 2
24
GODLikeKids 1
68
2018isnotmyyear 1
77
Primes 2
5
Spaghet 2
12
Xboxduo 1
11
Hdldmsmslsnsdbdbdb 0
27
KFIMESSHRZH 2
51
WengerOUT 2
3
JFBreezy 0
23
ASDF 0
39
supermettalz 1
79
GradRafi 2
2
GetAJobPlease 0
80
LoganPaulFoundWhat 1
40
2v2rv 2
77
Primes 2
5
Spaghet 0
27
KFIMESSHRZH 0
51
WengerOUT 1
39
supermettalz 2
79
GradRafi 0
40
2v2rv 2
77
Primes 3
51
WengerOUT 0
39
supermettalz 1
77
Primes 1
39
supermettalz 0