XB1
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS FEB 14TH AT 2:00 PM EST

Registration Closed opens FEB 13TH AT 3:15 PM EST closes FEB 14TH AT 2:00 PM EST 21/32 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
EZZ 1
Bye --
16
easywinsv2 0
17
Callout 1
8
NeverBrokeAgainv2 1
Bye --
9
2ndgold 1
Bye --
4
Sh4nc 1
Bye --
13
TimRager 1
20
Smokey 0
5
Practice 1
Bye --
12
W0t 1
21
VaideR 0
11
Crackshot 1
Bye --
6
Gunned 1
Bye --
14
yoyo 0
19
Robotsz 1
3
PuppyDogPalv2 1
Bye --
10
Panda 1
Bye --
7
Yeet 1
Bye --
15
Nomax 0
18
done 1
2
hhh 1
Bye --
1
EZZ 0
17
Callout 1
8
NeverBrokeAgainv2 0
9
2ndgold 1
4
Sh4nc 0
13
TimRager 1
5
Practice 0
12
W0t 1
11
Crackshot 1
6
Gunned 0
19
Robotsz 1
3
PuppyDogPalv2 0
10
Panda 0
7
Yeet 1
18
done 1
2
hhh 0
17
Callout 0
9
2ndgold 1
13
TimRager 1
12
W0t 0
11
Crackshot 1
19
Robotsz 0
7
Yeet 1
18
done 0
9
2ndgold 1
13
TimRager 1
11
Crackshot 1
7
Yeet 0
13
TimRager 0
11
Crackshot 1