XB1
Fortnite Prime $400 Global 2v2 Fortnite: BR

STARTS MAR 29TH AT 9:00 PM EDT

Registration Closed opens MAR 29TH AT 4:00 PM EDT closes MAR 29TH AT 9:00 PM EDT 69/128 Join Tournament
Prime $400 Global 2v2 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Round 5

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
WeLit 1
Bye --
64
Oprah 0
65
Alikam 1
32
Showtime 1
Bye --
33
ForTheCulture 1
Bye --
16
DBH 1
Bye --
49
luvu 1
Bye --
17
WeBuildForShrek 1
Bye --
48
Donnys 1
Bye --
8
drgNbiizzful 1
Bye --
57
Nicky 1
Bye --
25
Elena 1
Bye --
40
FortniteFreeCash 1
Bye --
9
bluewaffle 1
Bye --
56
ghjghjghj 1
Bye --
24
Yoooochris 1
Bye --
41
RinoBinoIsTrash 1
Bye --
4
Tiltedeverytime 1
Bye --
61
Olivegarden 0
68
Royal 1
29
Djddj 1
Bye --
36
YeRleDAnal 1
Bye --
13
juesbism 1
Bye --
52
FortBurger 1
Bye --
20
lolbump 1
Bye --
45
LannyFunds 1
Bye --
5
EvimalsTourneyEdition 1
Bye --
60
SoapReezhy 1
69
Elite 0
28
GangGang 1
Bye --
37
Eskitttttt 1
Bye --
12
esketittttt 1
Bye --
53
Tw7zz 1
Bye --
21
Adidas 1
Bye --
44
AuJUUUU 1
Bye --
43
RUNNYNOS3 1
Bye --
22
MOONORDERS 1
Bye --
54
COLD 1
Bye --
11
GGsWeWon 1
Bye --
38
WeLoseInSemis 1
Bye --
27
Codeine 1
Bye --
59
FreeCash 1
Bye --
6
Standupguys 1
Bye --
46
foot 1
Bye --
19
Wowowowowowweee 1
Bye --
51
RDST 1
Bye --
14
FunkOps 1
Bye --
35
PewPew69 1
Bye --
30
BrotherSquad 1
Bye --
62
Potions 1
67
TheComeUp 0
3
lightboys 1
Bye --
42
woogies 1
Bye --
23
thishowipayrent 1
Bye --
55
wobblewobble 1
Bye --
10
Jabatable 1
Bye --
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 1
Bye --
26
GoodLuckTrippyyy 1
Bye --
58
AndyEvanPRIME 1
Bye --
7
FreaKzuh 1
Bye --
47
Dubski 1
Bye --
18
addy 1
Bye --
50
FortniteisallLuck 1
Bye --
15
Girth 1
Bye --
34
WEDub 1
Bye --
31
2xEliteThoughtSo 1
Bye --
63
Andexis 1
66
OnlyOne 0
2
primelol 1
Bye --
1
WeLit 0
65
Alikam 1
32
Showtime 1
33
ForTheCulture 0
16
DBH 1
49
luvu 0
17
WeBuildForShrek 1
48
Donnys 0
8
drgNbiizzful 1
57
Nicky 0
25
Elena 0
40
FortniteFreeCash 1
9
bluewaffle 1
56
ghjghjghj 0
24
Yoooochris 1
41
RinoBinoIsTrash 0
4
Tiltedeverytime 0
68
Royal 1
29
Djddj 1
36
YeRleDAnal 0
13
juesbism 1
52
FortBurger 0
20
lolbump 1
45
LannyFunds 0
5
EvimalsTourneyEdition 0
60
SoapReezhy 1
28
GangGang 0
37
Eskitttttt 1
12
esketittttt 0
53
Tw7zz 1
21
Adidas 1
44
AuJUUUU 0
43
RUNNYNOS3 1
22
MOONORDERS 0
54
COLD 0
11
GGsWeWon 1
38
WeLoseInSemis 1
27
Codeine 0
59
FreeCash 0
6
Standupguys 1
46
foot 0
19
Wowowowowowweee 1
51
RDST 0
14
FunkOps 1
35
PewPew69 0
30
BrotherSquad 1
62
Potions 1
3
lightboys 0
42
woogies 0
23
thishowipayrent 1
55
wobblewobble 1
10
Jabatable 0
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 1
26
GoodLuckTrippyyy 0
58
AndyEvanPRIME 1
7
FreaKzuh 0
47
Dubski 0
18
addy 1
50
FortniteisallLuck 0
15
Girth 1
34
WEDub 0
31
2xEliteThoughtSo 1
63
Andexis 0
2
primelol 1
65
Alikam 1
32
Showtime 0
16
DBH 0
17
WeBuildForShrek 1
8
drgNbiizzful 1
40
FortniteFreeCash 0
9
bluewaffle 0
24
Yoooochris 1
68
Royal 0
29
Djddj 1
13
juesbism 0
20
lolbump 1
60
SoapReezhy 1
37
Eskitttttt 0
53
Tw7zz 1
21
Adidas 0
43
RUNNYNOS3 1
11
GGsWeWon 0
38
WeLoseInSemis 1
6
Standupguys 0
19
Wowowowowowweee 0
14
FunkOps 1
30
BrotherSquad 0
62
Potions 1
23
thishowipayrent 1
55
wobblewobble 0
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 1
58
AndyEvanPRIME 0
18
addy 1
15
Girth 0
31
2xEliteThoughtSo 1
2
primelol 0
65
Alikam 1
17
WeBuildForShrek 0
8
drgNbiizzful 1
24
Yoooochris 0
29
Djddj 1
20
lolbump 0
60
SoapReezhy 1
53
Tw7zz 0
43
RUNNYNOS3 1
38
WeLoseInSemis 0
14
FunkOps 1
62
Potions 0
23
thishowipayrent 0
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 1
18
addy 0
31
2xEliteThoughtSo 1
65
Alikam 0
8
drgNbiizzful 1
29
Djddj 1
60
SoapReezhy 0
43
RUNNYNOS3 1
14
FunkOps 0
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 1
31
2xEliteThoughtSo 0
8
drgNbiizzful 1
29
Djddj 0
43
RUNNYNOS3 1
39
L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7L7 0
8
drgNbiizzful 1
43
RUNNYNOS3 0