PS4
Fortnite Prime Satellite # 2 $300 Global 2v2 Fortnite: BR

STARTS MAR 14TH AT 9:00 PM EDT

Registration Closed opens MAR 10TH AT 8:00 PM EST closes MAR 14TH AT 9:00 PM EDT 143/256 Join Tournament
Prime Satellite # 2 $300 Global 2v2 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Round 5

best of 3

Round 6

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 5
1
TrignComp 1
Bye --
128
Prime 1
129
5kGold 0
64
FrobserV2 1
Bye --
65
HazardBlows 1
Bye --
32
Helppppp 1
Bye --
97
BestDuoNA 1
Bye --
33
SteeleSluggin 1
Bye --
96
GoofyGoobers 1
Bye --
16
Hcndnd 1
Bye --
113
HenTide 2
144
Flight 1
49
squadddd 1
Bye --
80
WeComing4Mercs 1
Bye --
17
builder 1
Bye --
112
IndigenousPeoples 1
Bye --
48
Yeee 1
Bye --
81
NotKnown 1
Bye --
8
Daddy 1
Bye --
121
SkinnyPenis 0
136
FGSCUPGUAP 2
57
AustinOtter 1
Bye --
72
Yellow 1
Bye --
25
moufapaixonado 1
Bye --
104
NeoPsy 1
Bye --
40
THEDREAMTEAM 1
Bye --
89
WeDieIn2Seconds 1
Bye --
9
zzzzzzzzzzzzz 1
Bye --
120
Sexy 0
137
TwitchTyrizzle 2
56
NiggasOnMyDickAndOnMyJack 1
Bye --
73
MHM 1
Bye --
24
Adamandluke 1
Bye --
105
OmarAZ12812 1
Bye --
41
CHIKENS 1
Bye --
88
GGs 1
Bye --
4
Yyyy 1
Bye --
125
Tamales 0
132
GriseldaBlanco 2
61
TeamBitcoin 1
Bye --
68
NearlyFamous 1
Bye --
29
Thetwo 1
Bye --
100
Fumble 1
Bye --
36
TeamBitcoin 1
Bye --
93
456654 1
Bye --
13
TheScrubSquad 1
Bye --
116
yessiirrrr 1
141
Lol 0
52
Winers 1
Bye --
77
danucocarrega 1
Bye --
20
jayma 1
Bye --
109
ferguuu 1
Bye --
45
LOL 1
Bye --
84
ShootersLikePappy 1
Bye --
5
OSM4 1
Bye --
124
NRG 1
133
TorontosFinest 2
60
NewWave 1
Bye --
69
TTank 1
Bye --
28
geesywheredadrankat 1
Bye --
101
DMDL 1
Bye --
37
GHERBO 1
Bye --
92
RustyGaaang 1
Bye --
12
OhNoNotAgain 1
Bye --
117
DominosPizzaHut 0
140
Bdhdhdb 1
53
TeamNameChange76834 1
Bye --
76
1Rounders 1
Bye --
21
Primal 1
Bye --
108
FortniteGoDs 1
Bye --
44
SealTeamSalty314 1
Bye --
85
aLepais 1
Bye --
86
ChilloTsubasa 1
Bye --
43
Rapi 1
Bye --
107
itsZynoxVuko 1
Bye --
22
Landlootlake 1
Bye --
75
MillionairesLLC 1
Bye --
54
PinkPandas 1
Bye --
118
GLOCK 1
139
Onlyif 0
11
Lessgo 1
Bye --
91
FreeCash 1
Bye --
38
AiiiWayyy 1
Bye --
102
Lel 1
Bye --
27
DubTime 1
Bye --
70
B4L1T4 1
Bye --
59
Xim 1
Bye --
123
SATELLITE2 2
134
wetrash 0
6
TeamNameChange982 1
Bye --
83
GoodDinosaurr 1
Bye --
46
Swag 1
Bye --
110
NeverLINK 1
Bye --
19
GomezAndJPaark 1
Bye --
78
CopyGum 1
Bye --
51
NoGang 1
Bye --
115
socket 1
142
YungBloods 0
14
Lords 1
Bye --
94
IllmaticcBorthers 1
Bye --
35
fkdsjg 1
Bye --
99
Neck 1
Bye --
30
Ayyy 1
Bye --
67
DoubleDs 1
Bye --
62
YNO 1
Bye --
126
bapechritooooo 2
131
bignibba 0
3
JakeJump 1
Bye --
87
TJ2 1
Bye --
42
WeSuck 1
Bye --
106
LiaCha 1
Bye --
23
Wooooo 1
Bye --
74
rusty 1
Bye --
55
ExNEney 1
Bye --
119
fdsffewfef 2
138
XXXT 0
10
DbzFopper 1
Bye --
90
420 1
Bye --
39
Bot 1
Bye --
103
PlatanoPower 1
Bye --
26
ojjüoj 1
Bye --
71
shugfdgfd 1
Bye --
58
1469 1
Bye --
122
FortniteGoats 2
135
Team 0
7
WeMeetAgain 1
Bye --
82
PRALBION 1
Bye --
47
astrosandschaper 1
Bye --
111
GoML 1
Bye --
18
SafeSquad 1
Bye --
79
KonWrek 1
Bye --
50
SMAngledangle 1
Bye --
114
FUCK 2
143
YUhayatu 0
15
Jetpacks4Life 1
Bye --
95
JohnnnyyyBoii 1
Bye --
34
HFG 1
Bye --
98
firstrounded 1
Bye --
31
Weeeeeeeeee 1
Bye --
66
obK 1
Bye --
63
Goku 1
Bye --
127
Paroxysm 2
130
BroChill 0
2
hypnododge 1
Bye --
1
TrignComp 2
128
Prime 0
64
FrobserV2 2
65
HazardBlows 0
32
Helppppp 2
97
BestDuoNA 0
33
SteeleSluggin 0
96
GoofyGoobers 2
16
Hcndnd 1
113
HenTide 2
49
squadddd 0
80
WeComing4Mercs 1
17
builder 1
112
IndigenousPeoples 2
48
Yeee 0
81
NotKnown 2
8
Daddy 0
136
FGSCUPGUAP 1
57
AustinOtter 0
72
Yellow 1
25
moufapaixonado 0
104
NeoPsy 2
40
THEDREAMTEAM 0
89
WeDieIn2Seconds 1
9
zzzzzzzzzzzzz 0
137
TwitchTyrizzle 1
56
NiggasOnMyDickAndOnMyJack 0
73
MHM 2
24
Adamandluke 0
105
OmarAZ12812 1
41
CHIKENS 2
88
GGs 1
4
Yyyy 0
132
GriseldaBlanco 2
61
TeamBitcoin 0
68
NearlyFamous 2
29
Thetwo 2
100
Fumble 1
36
TeamBitcoin 0
93
456654 1
13
TheScrubSquad 2
116
yessiirrrr 0
52
Winers 1
77
danucocarrega 0
20
jayma 0
109
ferguuu 1
45
LOL 0
84
ShootersLikePappy 1
5
OSM4 2
133
TorontosFinest 0
60
NewWave 0
69
TTank 1
28
geesywheredadrankat 2
101
DMDL 0
37
GHERBO 1
92
RustyGaaang 0
12
OhNoNotAgain 0
140
Bdhdhdb 1
53
TeamNameChange76834 1
76
1Rounders 0
21
Primal 1
108
FortniteGoDs 0
44
SealTeamSalty314 1
85
aLepais 0
86
ChilloTsubasa 1
43
Rapi 0
107
itsZynoxVuko 0
22
Landlootlake 2
75
MillionairesLLC 1
54
PinkPandas 0
118
GLOCK 2
11
Lessgo 1
91
FreeCash 1
38
AiiiWayyy 0
102
Lel 0
27
DubTime 2
70
B4L1T4 0
59
Xim 1
123
SATELLITE2 0
6
TeamNameChange982 2
83
GoodDinosaurr 0
46
Swag 2
110
NeverLINK 1
19
GomezAndJPaark 2
78
CopyGum 2
51
NoGang 0
115
socket 0
14
Lords 2
94
IllmaticcBorthers 1
35
fkdsjg 0
99
Neck 1
30
Ayyy 0
67
DoubleDs 0
62
YNO 1
126
bapechritooooo 0
3
JakeJump 1
87
TJ2 1
42
WeSuck 2
106
LiaCha 0
23
Wooooo 1
74
rusty 0
55
ExNEney 1
119
fdsffewfef 0
10
DbzFopper 1
90
420 0
39
Bot 1
103
PlatanoPower 2
26
ojjüoj 0
71
shugfdgfd 1
58
1469 0
122
FortniteGoats 1
7
WeMeetAgain 0
82
PRALBION 2
47
astrosandschaper 0
111
GoML 1
18
SafeSquad 0
79
KonWrek 0
50
SMAngledangle 1
114
FUCK 0
15
Jetpacks4Life 2
95
JohnnnyyyBoii 0
34
HFG 2
98
firstrounded 1
31
Weeeeeeeeee 0
66
obK 2
63
Goku 0
127
Paroxysm 1
2
hypnododge 2
1
TrignComp 0
64
FrobserV2 2
32
Helppppp 0
96
GoofyGoobers 2
113
HenTide 2
80
WeComing4Mercs 0
112
IndigenousPeoples 1
81
NotKnown 2
136
FGSCUPGUAP 2
72
Yellow 1
104
NeoPsy 1
89
WeDieIn2Seconds 2
137
TwitchTyrizzle 0
73
MHM 1
105
OmarAZ12812 0
41
CHIKENS 2
132
GriseldaBlanco 1
68
NearlyFamous 0
29
Thetwo 2
93
456654 1
13
TheScrubSquad 1
52
Winers 2
109
ferguuu 2
84
ShootersLikePappy 1
5
OSM4 0
69
TTank 1
28
geesywheredadrankat 0
37
GHERBO 2
140
Bdhdhdb 1
53
TeamNameChange76834 0
21
Primal 2
44
SealTeamSalty314 0
86
ChilloTsubasa 2
22
Landlootlake 1
75
MillionairesLLC 2
118
GLOCK 1
91
FreeCash 0
27
DubTime 1
59
Xim 2
6
TeamNameChange982 1
46
Swag 1
19
GomezAndJPaark 0
78
CopyGum 2
14
Lords 1
94
IllmaticcBorthers 2
99
Neck 1
62
YNO 0
3
JakeJump 2
42
WeSuck 0
23
Wooooo 2
55
ExNEney 0
10
DbzFopper 2
39
Bot 2
103
PlatanoPower 0
71
shugfdgfd 0
122
FortniteGoats 1
82
PRALBION 2
111
GoML 0
50
SMAngledangle 0
15
Jetpacks4Life 1
34
HFG 0
98
firstrounded 2
66
obK 0
2
hypnododge 2
64
FrobserV2 0
96
GoofyGoobers 1
113
HenTide 2
81
NotKnown 0
136
FGSCUPGUAP 0
89
WeDieIn2Seconds 1
73
MHM 0
41
CHIKENS 1
132
GriseldaBlanco 0
29
Thetwo 2
52
Winers 1
109
ferguuu 0
69
TTank 2
37
GHERBO 1
140
Bdhdhdb 0
21
Primal 1
86
ChilloTsubasa 2
75
MillionairesLLC 1
27
DubTime 2
59
Xim 0
46
Swag 1
78
CopyGum 0
94
IllmaticcBorthers 1
3
JakeJump 0
23
Wooooo 0
10
DbzFopper 2
39
Bot 0
122
FortniteGoats 2
82
PRALBION 2
15
Jetpacks4Life 0
98
firstrounded 2
2
hypnododge 1
96
GoofyGoobers 0
113
HenTide 1
89
WeDieIn2Seconds 1
41
CHIKENS 2
29
Thetwo 2
52
Winers 1
69
TTank 0
21
Primal 1
86
ChilloTsubasa 0
27
DubTime 1
46
Swag 1
94
IllmaticcBorthers 0
10
DbzFopper 2
122
FortniteGoats 1
82
PRALBION 1
98
firstrounded 0
113
HenTide 1
41
CHIKENS 2
29
Thetwo 0
21
Primal 1
27
DubTime 2
46
Swag 1
10
DbzFopper 2
82
PRALBION 0
41
CHIKENS 2
21
Primal 0
27
DubTime 1
10
DbzFopper 0
41
CHIKENS 1
27
DubTime 3