XB1
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS APR 4TH AT 1:00 AM EDT

Registration Closed opens MAR 29TH AT 11:54 AM EDT closes APR 4TH AT 1:00 AM EDT 23/32 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
ChokinOnDabsNFinals 1
Bye --
16
Nina 1
17
SmackCity 0
8
vbb 1
Bye --
9
Robotsz 1
Bye --
4
SladeDF 1
Bye --
13
noob 0
20
XXZA 1
5
Sureynot 1
Bye --
12
BrandonRoy 0
21
LetEmWatch 1
11
Neg 1
22
skirs 0
6
Blueburst 1
Bye --
14
Chuwie 0
19
fortwood 1
3
Crickets 1
Bye --
10
WebsiteSucks 0
23
CuckMeJerry 1
7
Playz 1
Bye --
15
Jake 0
18
Aziety 1
2
Staunchycntt 1
Bye --
1
ChokinOnDabsNFinals 0
16
Nina 1
8
vbb 0
9
Robotsz 1
4
SladeDF 1
20
XXZA 0
5
Sureynot 0
21
LetEmWatch 1
11
Neg 0
6
Blueburst 1
19
fortwood 1
3
Crickets 0
23
CuckMeJerry 1
7
Playz 0
18
Aziety 0
2
Staunchycntt 1
16
Nina 1
9
Robotsz 0
4
SladeDF 1
21
LetEmWatch 0
6
Blueburst 1
19
fortwood 0
23
CuckMeJerry 0
2
Staunchycntt 1
16
Nina 0
4
SladeDF 1
6
Blueburst 0
2
Staunchycntt 1
4
SladeDF 1
2
Staunchycntt 0