PC
Fortnite Global 2v2 Fortnite: BR (PC/X1)

STARTS JUN 23RD AT 8:00 PM EDT

Registration Closed opens JUN 17TH AT 8:56 PM EDT closes JUN 23RD AT 8:00 PM EDT 18/32 Join Tournament
Global 2v2 Fortnite: BR (PC/X1) Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
ZANDA 1
Bye --
16
TheForstersKing 1
17
TwitchTViPhlo 0
8
DefyFORT 1
Bye --
9
MyFridayNow 1
Bye --
4
xexfails 1
Bye --
13
DADbods 1
Bye --
5
DBH 1
Bye --
12
Carriers 1
Bye --
11
OMoF 1
Bye --
6
GGs 1
Bye --
14
1netgrity 1
Bye --
3
abcdefg 1
Bye --
10
PuReEnergy 1
Bye --
7
GANGSTER10100 1
Bye --
15
BrothersRUs 0
18
Lanka 1
2
Chickenandrice 1
Bye --
1
ZANDA 0
16
TheForstersKing 1
8
DefyFORT 0
9
MyFridayNow 1
4
xexfails 0
13
DADbods 1
5
DBH 0
12
Carriers 1
11
OMoF 0
6
GGs 1
14
1netgrity 0
3
abcdefg 1
10
PuReEnergy 0
7
GANGSTER10100 1
18
Lanka 1
2
Chickenandrice 0
16
TheForstersKing 0
9
MyFridayNow 1
13
DADbods 0
12
Carriers 1
6
GGs 1
3
abcdefg 0
7
GANGSTER10100 1
18
Lanka 0
9
MyFridayNow 1
12
Carriers 0
6
GGs 1
7
GANGSTER10100 0
9
MyFridayNow 1
6
GGs 0